ធនាគរា CP BANK ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលពោរពេញទៅដោយក្តីស្រលាញ់