ឥណទានអាជីវកម្ម - CPBank

ឥណទានអាជីវកម្ម

ឥណទានកសិកម្ម

ពង្រីកផលដំណាំរបស់អ្នកតាមរយៈឥណទានកសិកម្ម

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានកង្វះខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់លោកអ្នក វាមិនមែនជាក្តីកង្វល់សម្រាប់លោកអ្នកទៀតឡើយ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា នឹងចូលខ្លួនជួយជ្រោមជ្រែងរាល់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់ ។

កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់យើងសម្រាប់ឥណទានកសិកម្មត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
 • ផ្តល់រយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ៦០ខែ
 • ប្លង់រឹង​​​ និងប្លង់ទន់សម្រាប់ទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ផ្តល់ទំហំឥណទានរហូតដល់ ៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណវីសាដោយឥតគិតថ្លៃ
 • មានសេវាធនាគារចល័ត
 • វិធីសងរំលស់មានភាពបត់បែន​ និងងាយស្រួល

រាល់ឥណទានទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ធនាគារ។

ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍នានារបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។​

ឥណទានមិនមែនកសិកម្ម

បង្វិលទុនអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយឥណទានអាជីវកម្ម​ ឬឥណទានមិនមែនកសិកម្ម

ឥណទានអាជីវកម្ម​ ឬមិនមែនកសិកម្មបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូននូវហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការទុនសម្រាប់ធ្វើការបង្វិលក្នុងអាជីវកម្ម និងការពង្រីកអាជីវកម្មជាដើម។ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ នឹងស្ថិតនៅជាមួយលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកមានតម្រូវ
ការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអាជីវកម្ម។

កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់យើងសម្រាប់ឥណទានមិនមែនកសិកម្មត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
 • ផ្តល់រយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ១២០ខែ
 • ផ្តល់ជូនទំហំឥណទានរហូតដល់ ៧៥% នៃតម្លៃទ្រព្យធានា
 • ប្លង់រឹង​​​ និងប្លង់ទន់សម្រាប់ទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ផ្តល់ទំហំឥណទានរហូតដល់ ២៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណវីសាដោយឥតគិតថ្លៃ
 • មានសេវាធនាគារចល័ត
 • វិធីសងរំលស់មានភាពបត់បែន​ និងងាយស្រួល

រាល់ឥណទានទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ធនាគារ។

ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍នានារបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។​

ឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម

ធនាគារ​ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាជឿជាក់លើសារៈសំខាន់នៃសហគ្រាសខ្នាតតូច​​ និងមធ្យមក្នុងការចូលរួមឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

ជាមួយនឹងកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានពិសេសសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមយើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាថាលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវឱកាសក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីៗ ការពង្រីកអាជីវកម្ម ដើមទុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងកែលម្អទីតាំងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់យើងសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
 • ផ្តល់រយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ១២០ខែ
 • ផ្តល់ជូនរហូតដល់ ៧៥% ​​នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ
 • អនុញ្ញាត ប្លង់រឹង​​​ និងប្លង់ទន់សម្រាប់ទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ផ្តល់ទំហំឥណទានរហូតដល់ ១.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណវីសាដោយឥតគិតថ្លៃ
 • មានសេវាកម្មធនាគារចល័ត
 • វិធីសងរំលោះមានភាពបត់បែន​ និងងាយស្រួល

រាល់ឥណទានទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ធនាគារ។

ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍នានារបស់ធនាគារដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។​

ការធានាពីធនាគារ

ការធានាពីធនាគារ គឺជាប្រភេទនៃការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ដោយស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី។ ការធានារបស់ធនាគារមានន័យថាអ្នកឱ្យខ្ចីនឹងធានាថា បំណុលរបស់កូនបំណុលនឹងត្រូវបានបំពេញ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើកូនបំណុលមិនដោះស្រាយបំណុលទេ ធនាគារនឹងរ៉ាប់រង។ ការធានាពីធនាគារអាចឱ្យអតិថិជន ឬកូនបំណុលទទួលបានទំនិញ, ទិញឧបករណ៍ ឬដកប្រាក់កម្ចី។

ការធានាពីធនាគារ គឺជាការធានាដែលធនាគារផ្ដល់កិច្ចសន្យារវាងភាគីខាងក្រៅពីរ គឺអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ ឬទាក់ទងទៅនឹងការធានារវាងអ្នកដាក់ពាក្យ និងអ្នកទទួលផល ។ ការធានាពីធនាគារ គឺបម្រើជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់អ្នកទទួលផល ដូចដែលធនាគារសន្មត់ថាការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាប្រសិនបើអ្នកទិញមិនព្រមសងបំណុល ឫកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេ ។

ការធានារបស់ធនាគារមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អាជីវកម្មដូចជា

 • ការធានាពីធនាគារកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
 • ដោយសារហានិភ័យទាប វាលើកទឹកចិត្តអ្នកលក់/អ្នកទទួលពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ដោយប្រើឥណទាន
 • នៅពេលដែលធនាគារវិភាគ និងបញ្ជាក់អំពីស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃអាជីវកម្ម ភាពជឿជាក់នៃអាជីវកម្មនឹងកើនឡើង ហើយជាលទ្ធផល ឱកាសពង្រីកអាជីវកម្មនឹងកើនឡើង។
 • ភាគច្រើន ការធានាទាមទារឯកសារតិច ហើយដំណើរការលឿន (ប្រសិនបើមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

 

ប្រភេទនៃការធានារបស់ធនាគារ
ការធានារបស់ធនាគារ មានពីរប្រភេទធំៗប្រើប្រាស់​ក្នុងអាជីវកម្ម មានដូចខាងក្រោម៖

ការធានាហិរញ្ញវត្ថុ
ការធានាទាំងនេះត្រូវបានចេញជាទូទៅជំនួសឱ្យប្រាក់បញ្ញើសុវត្ថិភាព។ កិច្ចសន្យាខ្លះអាចទាមទារការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអ្នកទិញ ដូចជាប្រាក់បញ្ញើសុវត្ថិភាពជាដើម។ ក្នុងករណីបែបនេះ ជំនួសឱ្យការដាក់ប្រាក់ អ្នកទិញអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកលក់នូវការធានាពីធនាគារ ដែលអ្នកលក់អាចទទួលបានសំណងក្នុងករណីមានការបាត់បង់ណាមួយ។

ការធានាការអនុវត្ត
ការធានាទាំងនេះត្រូវបានចេញសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ឬកាតព្វកិច្ច។ ក្នុងករណីមានកំហុសក្នុងការអនុវត្ត ការមិនដំណើរការ ឬដំណើរការក្នុង​រយៈពេលខ្លី ការខាតបង់របស់អ្នកទទួលផលនឹងត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយធនាគារ។ ឧទាហរណ៍ ភាគី «ក»  មានកិច្ចសន្យាជាមួយ ភាគី «ខ» សម្រាប់ការបញ្ចប់គម្រោងមួយ ដោយកិច្ចសន្យាមានការធានាពីធនាគារ។ ប្រសិនបើ ភាគី «ក»   មិនបំពេញគម្រោងទាន់ពេល ហើយមិនផ្តល់សំណងដល់ ភាគី «ខ»  សម្រាប់ការខាតបង់នោះ ភាគី «ខ»  អាចទាមទារការខាតបង់ពីធនាគារ ដោយសារមានការធានាពីធនាគារ។

CPBank ចេញការធានា ក្នុង​គោលបំណងខាងក្រោម

 • ការធានាលើការដេញថ្លៃ ៖ ដើម្បីការទាមទារណាមួយដោយភាគីដែលអញ្ជើញអ្នកដេញថ្លៃក្នុងករណីមានការដកសំណើរដេញថ្លៃមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឫប្រសិនបើការដេញថ្លៃត្រូវបានកែប្រែជាឯកតោភាគីឫអ្នកដេញថ្លៃនៅពេលបានទទួលកិច្ចសន្យានោះហើយបដិសេធមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា ឫផ្ដល់ការធានាបន្ថែមតាមការស្នើសុំ ។
 • ការធានាលើការអនុវត្ត ៖ ដើម្បីធានាការទាមទារណាមួយដោយអ្នកទិញប្រឆាំងនឹងអ្នកលក់ដែលកើតឡើងពីលំនាំដើមនៃការផ្ដល់ ឫការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងភាគីទាំំងពីរ (សំណង់, ទំនិញ, ការដឹកជញ្ជូន, ការជួបជុំ, ការប្រតិបត្តិ ….)។
 • ការធានាលើការទូទាត់ ៖ ដើម្បីធានាការទាមទារណាមួយដោយអ្នកលក់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទិញសម្រាប់ការទូទាត់តម្លៃកិច្ចសន្យានៅកាលបរិច្ឆេទដែលបានព្រមព្រៀង ។
 • ការធានាការទូទាត់ជាមុន៖ ដើម្បីធានាសងអ្នកទិញ សម្រាប់ការទូទាត់ខ្លះៗ (ឬទូទាត់ពេញ)នៃតម្លៃទំនិញ មុនពេលទំនិញមកដល់ ក្នុងករណីដែលអ្នកលក់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ច តាម​កិច្ចសន្យារ។

ការធានាប្រាក់រក្សារទុក៖ ដើម្បីធានាការទាមទារណាមួយរបស់អ្នកទិញប្រឆាំងនឹងអ្នកលក់ ដោយសារបញ្ហាដែលអាចកើតមានដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចែកចាយទំនិញ។

Cambodia Post Bank