របាយការណ៍ - CPBank

របាយការណ៍

ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបំផុត​របស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

  1. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១
  2. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០
  3. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

  1. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ២០២១
  2. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ២០២០
  3. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៩
Cambodia Post Bank