របាយការណ៍ - CPBank

របាយការណ៍

ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបំផុត​របស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

  1. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២
  2. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១
  3. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

  1. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ២០២៣
  2. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ២០២២
  3. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ២០២១
  4. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ២០២០
Cambodia Post Bank