ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបំផុត​របស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ។
1. ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ២០២៣_លេខ​១

2. ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ២០២៣_លេខ២

3. ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ២០២៣_លេខ៣

4. ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ២០២៣_លេខ៤