ដៃគូអាជីវកម្ម និងភាពជាដៃគូ - CPBank

ដៃគូអាជីវកម្ម និងភាពជាដៃគូ

សេវាកម្មដៃគូអាជីវកម្ម គឺជាសេវាកម្មដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនជារូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ក្នុងការសហការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងធនាគារ ជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្ម។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដៃគូអាជីវកម្មមានគោលបំណងពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្មរបស់ដៃគូអាជីវកម្ម និងធនាគារ តាមរយៈការជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមក។

ដៃគូសហការអាជីវកម្មមាន ២ប្រភេទគឺ៖

ដៃគូសហការអាជីវកម្ម (Cooporate Merchant)
ដៃគូអាជីវកម្ម CPBank Pay (CPBank Pay Merchant) 

លក្ខណៈសេវាកម្ម និងការប្រើប្រាស់

ដៃគូសហការអាជីវកម្ម

  • ផ្តល់ជូនការបោះពុម្ព QR code ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • អាចប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទគណនី និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ
  • ទទួលបានការគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយពីធនាគារ
  • មិនគិតកម្រៃសេវា លើប្រតិបត្តិការទូទាត់
  • អតិថិជនរបស់ធនាគារទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស ឬបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូ
  • QR Scan Pay តាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង

ដៃគូអាជីវកម្ម CPBank Pay

  • ផ្តល់ជូនការបោះពុម្ព QR code ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • អាចប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទគណនី និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ
  • មិនគិតកម្រៃសេវា លើប្រតិបត្តិការទូទាត់
  • QR Scan Pay តាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង
Cambodia Post Bank