ការទូទាត់វិក្កយបត្រ - CPBank

ការទូទាត់វិក្កយបត្រ

ជាមួយនឹងសេវាធនាគារធនាគារ​ចល័តរបស់CPBank លោកអ្នកអាច​ទូទាត់វិក្កយបត្រជាច្រើនប្រភេទបាន​យ៉ាងស្រូល។ តាមរយៈសេវាកម្មនេះ លោកអ្នកអាច​ទូទាត់វិក្កយបត្របាន​យ៉ាងរហ័ស សុវត្ថិភាព និងងាយស្រួល ដូចជា បញ្ចូលលុយទូរសព្ទ ការទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនី ទឹក សំរាម បង់សងប្រាក់កម្ចីប្រចាំខែ សេវាធនារ៉ាប់រង ថ្លៃសាលា ថ្លៃប្រើប្រាស់​សេវានានាក្នុង​បុរី និងសេវាផ្សេងៗ​ជាច្រើនទៀត។

Cambodia Post Bank