គណនាប្រាក់បញ្ញើ/សន្សំ - CPBank

គណនាប្រាក់បញ្ញើ/សន្សំ

សម្គាល់

  • ការគណនានេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់គោលបំណងជាការចង្អុលបង្ហាញ និងការប៉ាន់ស្មានចំនួនទឹកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀត សូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង ឬទាក់ទងសាខាដែលនៅជិតបំផុតរបស់យើង។

Cambodia Post Bank