អត្រាប្តូរប្រាក់ - CPBank

Daily Exchange Rate on 17-June-2024 06:00 PM

Currency Buy Sell
ដុល្លារ / រៀល 4132 4110
ដុល្លារ / បាត 37.83 35.51
Cambodia Post Bank