អត្រាប្តូរប្រាក់ - CPBank

Exchange Rate Calculator

Currency Buy Sell
ដុល្លារ / រៀល 4104 4119
ដុល្លារ / បាត 34.29 35.36
Cambodia Post Bank