ស្នាក់នៅ 1យប់ ដោយឥតគិតថ្លៃរាល់ការស្នាក់នៅ 2យប់ នៅសណ្ឋាគារ Courtyard by Marriott

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

ទទួលបានការស្នាក់នៅថែម 1យប់ ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់រាល់ការស្នាក់នៅ 2យប់ នៅសណ្ឋាគារ Courtyard by Marriott Phnom Penh នៅពេលលោកអ្នកធ្វើការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន CPBank VISA Platinum ។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ​៖

  • ការផ្ដល់​ជូន​នេះ សម្រាប់​តែការទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណ CPBank VISA Platinum​ ប៉ុណ្ណោះ
  • ការផ្ដល់​ជូន​នេះ​ សម្រាប់​តែតម្លៃកញ្ចប់នៃប្រភេទបន្ទប់ Premium Corner
  • ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ (Check in នៅថ្ងៃសុក្រ និង Check out នៅថ្ងៃចន្ទ)
  • ម្ចាស់ប័ណ្ណសូមធ្វើការកក់ទុកជាមុនតាមរយៈ៖ Enquiry.PNHCY@courtyard.com
  • ម្ចាស់ប័ណ្ណ ត្រូវតែបង្ហាញប័ណ្ណ CPBank Visa Platinum នៅពេលមកដល់សណ្ឋាគារ
  • ធនាគារ CPBank ឬ VISA ឬ សណ្ឋាគារ Courtyard by Marriott រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរខ និងលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ដោយមិនជម្រាបដំណឹងជាមុនឡើយ
  • ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ មានកំណត់ “មក​មុន​ បាន​មុន”​ ។
  • អានបន្ថែម៖ សូមចុចទីនេះ