ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

៨:០០ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

៩:០០ព្រឹក – ៩:០០យប់