ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ សូមចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី៤០ឆ្នាំនៃការបង្កើតឡើងវិញរបស់ធនាគារជាតិ

ក្នុងនាមជាធនាគារមួយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំរបស់ធនាគារជាតិ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ សូមចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី៤០ឆ្នាំនៃការបង្កើតឡើងវិញរបស់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ១០ តុលា ១៩៧៩ – ១០ តុលា ២០១៩ ។

  • ៤០ ឆ្នាំនៃការលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្ត និងស្ថិរភាពក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ
  • ៤០ ឆ្នាំនៃការស្តារ អភិវឌ្ឍន៍ និងទំនើបកម្មប្រព័ន្ធធនាគារ
  • ៤០ ឆ្នាំ នៃឧត្តមភាពនិយតកម្ម

ប្រាក់រៀលខ្មែរ អត្តសញ្ញាណខ្មែរ មោទនភាពជាតិខ្មែរ