ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត iPhone 14 Pro max ដល់បុគ្គលិកឆ្នើម

អបអរសាទរដល់បុគ្គលិកឆ្នើមទាំងពីររូប ដែលទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត iPhone 14 Pro max ម្នាក់មួយគ្រឿង ពីធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ចំពោះការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដ៏គាប់ប្រសើរប្រចំាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

គណៈគ្រប់គ្រងធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា សូមចូលរួមត្រេកអរដល់អ្នកទាំងពីរ និងសូមលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ឱ្យខិតខំបន្ថែមទៀត ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនេះពីធនាគារផងដែរ។