ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ទទួលបានពានរង្វាន់ ឧត្តមភាពពាណិជ្ជកម្ម ជាធនាគារ ដែលទទួលបានទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០២២

សូមអបអរសាទរចំពោះ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ ឧត្តមភាពពាណិជ្ជកម្ម ជាធនាគារ ដែលទទួលបានទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០២២ នៅទីក្រុងHouston នៃរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣។