ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ឧបត្ថម្ភការប្រកួតកីឡាវាយសីធីអូភីនឆ្នាំ២០២២ ដើម្បី​ជួយលើកស្ទួយវិស័យកីឡា និងសុខភាព​នៅកម្ពុជា

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បានចូលរួមឧបត្ថម្ភការប្រកួតកីឡាវាយសីដណ្តើម​ពានរង្វាន់ “ធីអូភីន ឆ្នាំ២០២២” កាលពីថ្ងៃទី៧ និងថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីលានកីឡាវាយសីក្លឹប T-Badminton Court ដើម្បី​ជួយលើកស្ទួយវិស័យកីឡា និងសុខភាព​នៅកម្ពុជា។