ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ឧបត្ថម្ភធំ ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល “អ្នកសារព័ត៌មាន លើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា”

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា តែងតែគាំទ្រយុទ្ធនាការ «ការយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុ» ដែលជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមរបស់ធនាគារ។

ជាថ្មីម្តងទៀត ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានក្លាយជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំ Diamond Sponsor ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល “អ្នកសារព័ត៌មាន លើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា” ដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា(ABC) សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) និងសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា (IAC) ដោយសហការជាមួយ ក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា (CCJ) ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាមូលដ្ឋានដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងការសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិស័យធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រង ឱ្យបានស៊ីជម្រៅ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ កម្មវិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ បានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល ភ្នំពេញ ភូគីត្រា។