ស្នើសុំភ្លាមប្រើបានភ្លែត

ស្នើសុំភ្លាមប្រើបានភ្លែត

ដោយយល់ឃើញថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ CPBank បានអភិវឌ្ឍនូវសេវាធនាគារចល័ត ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួល រហ័ស និងមានទំនុកចិត្តជាងមុន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចស្នើសុំប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking) តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកបានហើយ ដោយមិនចាំបាច់បំពេញឯកសារ ឬមកកាន់ធនាគារឡើយ។

ដោនឡូតដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃ៖
IOS: https://goo.gl/YaYwDm
Android: https://goo.gl/CFoS1y

សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖
Online MB Request Guideline