ទិញកាតទូរស័ព្ទឈ្នះរង្វាន់

ទិញកាតទូរស័ព្ទឈ្នះរង្វាន់
CPBank មានអ្វីពិសេសសម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត CPBank ទៀតហើយ។
តោះ! ប្រណាំងគ្នាទិញកាតទូរស័ព្ទដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន។
កម្មវិធីពិសេសមានរហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែមករា ឆ្នាំ2019!
#CPBank_MobileBanking
#ផ្តល់ឱកាសឥតដែនកំណត់