ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ទទួលបានពានរង្វាន់ “ធនាគារ ដែលទទួលបានទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ “