រីករាយខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១០ របស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា!!! សូមទស្សនាវីដេអូខ្លី ដែលសង្ខេបពីសមិទ្ធិផលរបស់ ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដោយក្តីរីករាយ!!!