ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន Gold & Platinum របស់ CPBank លោកអ្នកអាចចូលសម្រាករង់ចាំក្នុង Plaza Premium Lounge ដោយឥតគិតថ្លៃ!