ទូរស័ព្ទអស់លុយ គ្មានអ៊ិនធឺណិត ក៏គ្មានបញ្ហា! លោកអ្នកនៅតែអាចប្រើប្រាស់ CPBank App បានដែរ!!