ប័ណ្ណឥណទានវីសា

ប័ណ្ណឥណទានវីសា

ទូទាត់ និងទិញទំនិញដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់

ប័ណ្ណឥណទានរបស់​​​ធនាគារ ប្រៃសណីយកម្ពុជា ជាជម្រើសដល់ល្អក្នុងបង្កើនវឌ្ឍនភាពនៃការរស់នៅឱ្យកាន់តែទាន់សម័យ ជាមួយនឹងការទូទាត់យ៉ាងងាយស្រួលគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានសារជូន​ដំណឹង​ភ្លាមៗ
 • ទូទាត់​សងទឹកប្រាក់ក្នុង​បណ្ណឥណទាន​បាន​ភ្លាមៗតាម​រយៈសេវា​ធនាគារ​ចល័ត
 • គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់បណ្ណឥណទាន (ដកប្រាក់ ទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ។ល។) តាមរយៈសេវា​ធនាគារ​ចល័ត
 • ការទូទាត់​សង​ទឹកប្រាក់​ក្នុង​បណ្ណឥណទាន​ មាន​ភាពសំបូរបែប
 • អាចដកប្រាក់​បាននៅតាម​ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម នានា ដែល​ទទួលបណ្ណវីសា
 • ទទួលបាន​ប្រូម៉ូសិន​ពិសេសនានា របស់​វីសា និង​ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា
 • អាច​សម្រាករង់ចាំ​តាមទីតាំង Plaza Premium Lounge នៅ​ក្នុង​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​នានា ទូទាំងពិភពលោក បាន​រហូតដល់៦ដង/ឆ្នាំ។
 • ទីតាំងរបស់ ​ Plaza Premium Lounge

តម្លៃសេវា

វាកម្ម តម្លៃសេវា
ថ្លៃសេវាពាក្យស្នើសុំ និងអនុម័ត  ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាបណ្តឹងផ្សេងៗ  ឥតគិតថ្លៃ
បណ្ណផុតសុពលភាព  ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាចេញបណ្ណជំនួស ៥ ដុល្លារអាមេរិក/បណ្ណ
ការទូទាត់ផុតកំណត់ ២០ ដុល្លារអាមេរិក
ថ្ងៃចេញវិក្កយបត្រប្រចាំខែ រៀងរាល់ថ្ងៃទី២៨
ថ្លៃសេវាកំណត់​កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ត្រឡប់ស្វ័យប្រវត្តិ រៀងរាល់ថ្ងៃទី១០
ថេរវេលាក្នុងការទូទាត់សងត្រឡប់ ចាប់ពីថ្ងៃចេញវិក្កយបត្ររហូតដល់ថ្ងៃទី១២ រៀងរាល់ខែ
របៀបបង់សងត្រឡប់ ១.កាត់ចេញពីគណនីផ្ទាល់

២. តាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត

៣. តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ឬម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់

៤. តាមបញ្ជរបេឡា

៥.​ ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម

ថ្លៃសេវាដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារ​ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ កក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ដកប្រាក់ =< $១៥០ សេវា ៣ដុល្លារអាមេរិក

ដកប្រាក់ >$១៥០ សេវា២%នៃចំនូន​ទឹកប្រាក់

ថ្លៃសេវាដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារ​ផ្សេងៗក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ដកប្រាក់ =< $២៥០ សេវា ៥ដុល្លារអាមេរិក

ដកប្រាក់ >$២៥០ សេវា២%នៃចំនូន​ទឹកប្រាក់

ថ្លៃសេវាបណ្ណប្រចាំឆ្នាំ ១.​ បណ្ណឥណទានប្រាក់ ១២ដុល្លារអាមេរិក

២. បណ្ណឥណទានមាស ២៥ដុល្លារអាមេរិក

៣. បណ្ណឥណទានផ្លាទីនៀម ៥០ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ទិញទំនិញ៖ ១៥% ឬ ១៨%/ឆ្នាំ

ដកប្រាក់៖ ២៤%/ឆ្នាំ

ថ្លៃសេវាកាត់ចេញពីគណនីផ្ទាល់ ២០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ៥%នៃទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវបង់
ថ្លៃសេវាប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ១.៥% ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន​ (មានសុពលភាព)
 • ឯកសារប្រាក់ចំណូល​
 • លិខិតបញ្ជាក់លំនៅឋានឮ

លក្ខណខណ្ឌ

 • អាយុ ១៨​ឆ្នាំ ដល់ ​៧០ឆ្នាំ
 • មានប្រាក់បៀវត្តរ៍ ឬចំណូលប្រចាំខែ

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត៖  www.cambodiapostbank.com.kh/T&C