ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បានឈ្នះពានរង្វាន់ “Quality Achievements Award 2022″ លំដាប់ថ្នាក់​ “Platinum”

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បានឈ្នះពានរង្វាន់ “Quality Achievements Award 2022″ លំដាប់ថ្នាក់​ “Platinum” ពីស្ថាប័ន European Society for Quality Research (‘ESQR’) ប្រទេសស្វីស សម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែង និង​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ ក្នុងការផ្តោតលើការពង្រឹងគុណភាព របស់ខ្លូនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម​ និង​ អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលនានា។