ធនាគារផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមឆ្នើមឆ្នាំ២០២១ ប្រចាំតំបន់អាស៊ី

CPBank ទទួលបានប្រសិទ្ធនាមជា “ធនាគារផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមឆ្នើមឆ្នាំ២០២១ ប្រចាំតំបន់អាស៊ី” ពី IFC និង SME Finance Forum។ CPBank ទទួលបានប្រសិទ្ធនាមនេះ ដោយសារតែធនាគារ​បាន​រួមចំណែកយ៉ាង​ធំ ក្នុងការលើកកម្ពស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា។