ពានរង្វាន់ឆ្នើមលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើមលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ “Outstanding Industry Collaboration Award 2022” ពី Credit Bureau Cambodia (CBC) ដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប 10 ឆ្នាំរបស់ខ្លួន។